Cần bao nhiêu vốn để thành lập hộ kinh doanh cá thể?

Vốn điều lệ là thông tin công khai của từng hộ kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều người không biết lý do để thông báo vốn cho cơ quan đăng ký doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để chỉ định vốn điều lệ của hộ kinh doanh? Cần bao nhiêu vốn để thành lập hộ kinh doanh cá thể?

Cần bao nhiêu vốn để thành lập hộ kinh doanh cá thể?

Điều 79 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định

 • Hộ kinh doanh do cá nhân hoặc thành viên gia đình đăng ký và thành lập và chịu trách nhiệm về tất cả tài sản của doanh nghiệp. Khi đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh do một thành viên chịu trách nhiệm. Cá nhân đăng ký doanh nghiệp hộ gia đình, cũng như các thành viên gia đình, với tư cách là đại diện của hộ kinh doanh, là người đứng đầu hộ kinh doanh.
 • Do đó, hộ kinh doanh được thành lập bởi chủ sở hữu của hộ kinh doanh cá thể hoặc cá thể và chịu trách nhiệm về tất cả các tài sản của họ. Do đó, vốn thuê của hộ kinh doanh không tách biệt với tài sản của chủ hộ kinh doanh.

Theo Luật Kinh doanh 01/2021/TT-BKHĐT Phụ lục III-1, đơn đăng ký hộ kinh doanh phải chứa thông tin về số vốn thuê chuyến

Tuy nhiên, trước khi quyết định đăng ký vốn điều lệ với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh cần xem xét các vấn đề sau:
 • Vốn điều lệ không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Mỗi hộ kinh doanh có quyền và trách nhiệm bình đẳng, cho dù vốn thuê có nhiều hay ít hay không.
 • Vốn điều lệ được đăng ký theo ngành nghề, nội dung kinh doanh, quy mô và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp gia đình.
 • Trường hợp doanh nghiệp vẫn tồn tại sau khi chấm dứt hoạt động, sử dụng hết vốn thuê để trả nợ thì chủ doanh nghiệp phải sử dụng tài sản của mình để trả nợ.
Hiện nay, pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối đa hoặc tối thiểu để thành lập hộ kinh doanh cá thể. Số vốn điều lệ đã đăng ký phụ thuộc vào năng lực và quyết định của người sử dụng lao động. So với năng lực tài chính của người sử dụng lao động, việc đăng ký vốn điều lệ phải ở mức trung bình.
Cần bao nhiêu vốn để thành lập hộ kinh doanh cá thể?

Có thể sử dụng vốn lớn để điều lệ các doanh nghiệp nhỏ?

Nhiều doanh nhân nghĩ rằng họ đã thành lập một doanh nghiệp gia đình, nhưng doanh thu vừa và nhỏ cần phải đăng ký vốn thuê xe lớn?
Theo phân tích, hộ kinh doanh cần đăng ký mức vốn theo nhu cầu và năng lực của mình. Vốn đăng ký lớn của doanh nghiệp nhỏ và vừa không thực sự trái với quy định của pháp luật. Ngay cả việc đăng ký vốn điều lệ lớn cũng không có ý nghĩa gì đối với hộ kinh doanh. Bởi vì số tiền thuế của hộ kinh doanh được tính dựa trên thu nhập hàng năm chứ không phải số tiền vốn thuê.
Mặt khác, việc đăng ký vốn quá mức có thể gây ra một số hậu quả tiêu cực cho các hộ kinh doanh, đặc biệt là: Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra, kiểm tra nhưng chủ đầu tư không nộp vốn thực tế thì có thể xử phạt hành chính.

Các quy định về vốn điều lệ của hộ kinh doanh

Cá nhân cung cấp vốn để thành lập và thành lập doanh nhân không được trở thành đối tác chung của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc quan hệ đối tác cùng một lúc, trừ khi có thoả thuận khác giữa các đối tác chung khác.

Điều 66 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP năm 2014 quy định: Thủ tục đăng ký doanh nghiệp năm 2014

 • Tổ chức cá nhân (kể cả cá nhân, cá nhân) sở hữu, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực tố tụng dân sự đầy đủ hoặc thuộc sở hữu của hộ gia đình chỉ được đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam. Một nơi có ít hơn 10 nhân viên và chịu trách nhiệm về tất cả các tài sản do doanh nghiệp điều hành.
 • Hộ gia đình làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và muối và các hộ gia đình bán hàng hóa đường phố, đồ ăn nhẹ, du lịch, doanh nghiệp di động và nhà cung cấp dịch vụ có thu nhập thấp không cần đăng ký ngoại trừ các trường hợp kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp công thương có điều kiện, Nhà nước và Ủy ban nhân dân thành phố trung ương quy định mức thu nhập thấp trên địa bàn.
 • Hộ kinh doanh sử dụng từ 10 lao động trở lên phải đăng ký tại cơ sở kinh doanh theo quy định.
Người đứng đầu hộ kinh doanh trở thành người duy nhất được hưởng tất cả các lợi ích và có quyền thực hiện tất cả các nghĩa vụ kinh tế của Nhà nước.

Trường hợp hộ kinh doanh cá thể thuộc sở hữu của gia đình thì phải chỉ định người đại diện

Người đại diện này đại diện cho gia đình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cả gia đình. Tuy nhiên, người đại diện không chịu trách nhiệm trước các thành viên khác trong gia đình. Lợi nhuận hoặc rủi ro được phân phối giữa các thành viên dựa trên số tiền quyên góp, nỗ lực và thỏa thuận thành viên. Cần bao nhiêu vốn để thành lập hộ kinh doanh cá thể?
Các gia đình nhỏ hơn không phải là nhỏ nhất. Loại này lớn hơn và ổn định hơn so với gia đình. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, muối, người bán hàng rong, đồ ăn nhẹ, kinh doanh du lịch và kinh doanh di động. Dịch vụ thu nhập thấp. (Mức thu nhập thấp này do UBND tỉnh quy định).

Các tính năng cụ thể của hộ kinh doanh độc lập

 • Chủ hộ kinh doanh cá thể có trách nhiệm không giới hạn đối với hoạt động kinh doanh.
 • Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.
Người sử dụng lao động và người sáng lập người sử dụng lao động tự kê khai tài liệu đăng ký người sử dụng lao động và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của thông tin khai báo trong hồ sơ đăng ký người sử dụng lao động.

Căn cứ Điều 78/2015/NĐ-CP Luật Đăng ký kinh doanh. Điều 71. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, trình tự và thủ tục

Đại diện mở kinh doanh

Đại diện của cá nhân, tổ chức cá nhân, hộ gia đình phải nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh tại văn phòng đăng ký doanh nghiệp nơi cơ sở kinh doanh cư trú. Nội dung đơn đăng ký hộ kinh doanh như sau:
 • Tên, địa chỉ nơi người sử dụng lao động kinh doanh. Số điện thoại, số fax và email, nếu có.
 • Đơn vị kinh doanh;
 • Số tiền vốn thương mại.
 • Số lượng nhân viên;
 • Hộ kinh doanh có chứng minh nhân dân hợp lệ, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu cá nhân do cá nhân cấp, tên, chữ ký, địa chỉ, ngày cấp hoặc hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập thay mặt cho cá nhân thành lập.
 • Bản sao giấy tờ tùy thân hợp lệ kèm theo đơn đăng ký hộ khẩu của doanh nghiệp, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình tham gia công việc gia đình. Vui lòng sao chép chính xác biên bản của các cuộc họp nhóm riêng lẻ. Hộ kinh doanh cá thể do tổ chức cá nhân thành lập hộ kinh doanh;

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

 • Đăng ký hộ kinh doanh;
 • Hồ sơ pháp lý cá nhân, đăng ký hộ kinh doanh cho chủ hộ; đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh; đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh; đăng ký hộ kinh doanh cho chủ hộ;
 • Bản sao biên bản biên bản cuộc họp của thành viên gia đình khi thành viên gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao giấy chấp thuận của thành viên gia đình khi đăng ký làm doanh nghiệp gia đình.

Sau khi tiếp nhận đơn

Phòng Đăng ký kinh doanh huyện phải nộp thông báo thụ lý cho hộ gia đình trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn. Các điều kiện sau đây phải được đáp ứng:
 • Các dòng nghiệp vụ không có trong danh sách các dòng kinh doanh bị cấm kinh doanh.
 • Tên hộ kinh doanh đã đăng ký dự định theo quy định tại Điều 73 Nghị định này.
 • Thanh toán đầy đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Các trường hợp có thể xảy ra

 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp huyện phải thông báo rõ ràng bằng văn bản về nội dung sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp gia đình của người sáng lập trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.
 • Không nhận được giấy chứng nhận sổ hộ khẩu hoặc không thông báo cho bạn về việc thay đổi hoặc bổ sung hồ sơ sổ hộ khẩu kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ khẩu; Người đăng ký hộ khẩu có quyền khiếu nại theo Quy định của Luật Khiếu nại, Tố cáo.
 • Văn phòng đăng ký doanh nghiệp khu vực định kỳ gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, cơ quan đăng ký doanh nghiệp và cơ quan quản lý chuyên môn vào ngày làm việc đầu tiên của tháng. Chính quyền địa phương.
 • Đối với hộ kinh doanh vận tải, kinh doanh dịch vụ lưu động phải chọn địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Vị trí này có thể là nơi đăng ký thường trú, nơi tạm trú hoặc địa điểm kinh doanh thường xuyên nhất nơi mua và bán.

Cần bao nhiêu vốn để thành lập hộ kinh doanh cá thể?

Các lưu ý sau khi đã nhận đơn

 • Khi đăng ký thay đổi thông tin đăng ký tại văn phòng và đăng ký địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải ghi rõ nội dung nghiệp vụ trên đơn đăng ký địa điểm kinh doanh, thông báo thay đổi thông tin đăng ký cơ sở kinh doanh. Cơ quan đăng ký doanh nghiệp khu vực phải ghi nhận thông tin địa điểm kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Chủ doanh nghiệp có quyền thực hiện kinh doanh có điều kiện kể từ ngày đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và bảo đảm đáp ứng các điều kiện này trong suốt quá trình kinh doanh. Việc quản lý tình trạng của các tuyến kinh doanh có điều kiện và việc kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của Luật Chuyên môn.
 • Trường hợp cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp huyện nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hộ kinh doanh hoạt động trên tuyến kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì Văn phòng đăng ký doanh nghiệp cấp huyện tạm dừng hoạt động có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước nơi cư trú thực hiện theo quy định của pháp luật.

>>>> Quý khách tham khảo thêm: Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể >>>>

Thay đổi địa điểm kinh doanh

 • Trường hợp chủ doanh nghiệp chuyển địa chỉ cho quận, huyện, thị xã, thành phố nơi đăng ký thì phải gửi thông báo thay đổi địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi nhà điều hành đặt trụ sở. Đã đăng ký. Chúng tôi có kế hoạch thiết lập một địa chỉ mới. Thông tư yêu cầu hộ kinh doanh cá thể phải đính kèm bản sao hợp lệ của biên bản thay đổi địa chỉ đăng ký của tổ chức cá nhân và bản sao hợp lệ của chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng nhận đăng ký. Hộ chiếu hợp lệ của chứng minh nhân dân hoặc đại diện cá nhân hoặc gia đình tham gia vào công việc gia đình.
 • Trường hợp trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đăng ký thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh thì phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh nơi đăng ký kinh doanh. Văn phòng mà người sử dụng lao động đã đăng ký trước đó.
 • Tranh chấp giữa hộ kinh doanh phải được giải quyết theo thỏa thuận hoặc toà án nhân dân cấp huyện nơi hộ kinh doanh cư trú.
Công ty Luật Quốc Bảo là một đơn vị chuyên đăng ký các hộ gia đình kinh doanh cá nhân với các thủ tục nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi Công ty TNHH Luật Quốc Bảo hotline/Zalo: 0763387788 để được tư vấn. 

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.  Trả lời