Đặc điểm pháp lý Công Ty TNHH có từ 2 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên là gì? Đặc điểm pháp lý Công Ty TNHH có từ 2 thành viên là gì? Đọc bài viết sau đây để tìm câu trả lời

Mục lục

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là một công ty có số lượng thành viên hạn chế, các thành viên cung cấp vốn, quản lý chung, chia sẻ lợi nhuận và chia sẻ tổn thất dựa trên tỷ lệ vốn đóng góp cho công ty. Theo luật thành văn, công ty trách nhiệm hữu hạn là:
 • Thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Số lượng thành viên không vượt quá 50.
 • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty và các nghĩa vụ tài sản khác, số tiền vốn phù hợp với số tiền đã cam kết đóng góp cho Công ty.
 • Đóng góp vốn của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Đặc điểm pháp lý Công Ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên

Đặc điểm 1: Giới thiệu về các thành viên

 • Thành viên có thể là tổ chức (có tư cách pháp nhân) hoặc người Việt Nam hoặc công dân nước ngoài
 • Số lượng thành viên hoạt động từ 2 đến 50 người.

Đặc điểm 2: Hệ thống trách nhiệm tài sản

 • Hệ thống trách nhiệm tài sản của công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên chịu trách nhiệm về tất cả các tài sản thuộc sở hữu của công ty.
 • Kế hoạch nợ phải trả tài sản của thành viên: Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty và các nghĩa vụ tài sản khác với số vốn góp cho cam kết của công ty cho Công ty.

Đặc điểm pháp lý Công Ty TNHH có từ 2 thành viên

Đặc điểm 3: Cơ chế chuyển tiền

Do sự tham gia của công ty trách nhiệm hữu hạn đối với người ngoài, luật cũng quy định rằng việc chuyển nhượng góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm hai thành viên trở lên trong công ty trách nhiệm hữu hạn cũng phải theo một trình tự nhất định.
Theo quy định hiện hành, thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên phải ưu tiên cho các thành viên hiện tại của công ty trong điều kiện tương tự, phù hợp với tỷ lệ góp vốn của họ trong công ty. Nếu các thành viên này không mua hoặc không mua trong vòng 30 ngày, tiền sẽ được chuyển cho những người không phải là thành viên.
Quy định này không áp dụng cho các trường hợp chuyển nhượng đặc biệt, chẳng hạn như trong trường hợp thành viên không thỏa thuận giá hoặc công ty không thể đủ khả năng để yêu cầu công ty mua lại để thanh toán các khoản nợ và chuyển nhượng vốn. Những trường hợp này sẽ được phân tích thêm trong các quy định pháp lý vốn.

Đặc điểm 4: Về cơ chế huy động vốn

Cơ chế tài trợ linh hoạt hơn công ty đối phương, nhưng không linh hoạt như công ty đối phương. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên có thể huy động vốn bằng cách:
 • Huy động vốn góp: từ thành viên hiện hữu, cá nhân, tổ chức có ý định góp vốn;
 • Huy động vốn vay: từ tổ chức, cá nhân;
Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên không có quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn cho công chúng.

Đặc điểm 5: Tình trạng pháp lý

Công ty trách nhiệm hữu hạn gồm hai hoặc nhiều thành viên có tình trạng pháp lý kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Làm thế nào để thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên?

Để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên, doanh nghiệp cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên sẽ bao gồm các tài liệu sau:
 • Đơn xin thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên (mẫu được chỉ định);
 • Điều lệ công ty (mẫu tham khảo);
 • Danh sách thành viên công ty (biểu mẫu được chỉ định);
 • Danh sách đại diện được ủy quyền của tổ chức thành viên nước ngoài;
 • Một bản sao của các tài liệu sau:
  • Công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác của thành viên công ty là cá nhân, người đại diện theo pháp luật của công ty vẫn còn hiệu lực;
  • Người nước ngoài: Giấy tờ hợp lệ cho hộ chiếu nước ngoài hoặc hộ chiếu nước ngoài thay thế vẫn còn hiệu lực;
  • Quyết định thành lập thành viên công ty hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ tương đương khác, nếu thành viên công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn.

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên tại Phòng Kế hoạch và Đầu tư tại trụ sở công ty

Theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP: Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Việt Nam bao gồm:
 • Cấp tỉnh: Văn phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi tắt là Đăng ký kinh doanh).
 • Ở cấp huyện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Điều 15 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.
 • Trường hợp cụ thể thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh (thành phố).

Bước 3: Nhận được thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

Nếu đơn đăng ký hợp lệ, giấy phép kinh doanh sẽ được cấp. Nếu hồ sơ của bạn không hợp lệ, mọi người sẽ chỉnh sửa hồ sơ dựa trên nội dung thông báo

Bước 4: Đánh dấu tròn cho Công ty TNHH

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện việc khắc con dấu, con dấu để sử dụng hợp pháp con dấu, doanh nghiệp phải công bố mẫu con dấu trên Cổng thông tin điện tử quốc gia.

Bước 5: Mua chữ ký số theo quy định về tờ khai thuế

Tờ khai thuế phải được thực hiện bằng chữ ký số điện tử. Do đó, doanh nghiệp cần làm thủ tục mua chữ ký số và nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Bước 6: Tiếp tục nộp lệ phí khai báo và cấp phép sau khi thành lập Công ty TNHH 2 thành viên

Thuế giấy phép kinh doanh sẽ được nộp trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng ký kinh doanh ở hai cấp độ 2.000.000 đồng (vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng) và 3.000.000 đồng (vốn đăng ký trên 10 tỷ đồng). Tuy nhiên, Chính phủ hiện đang thực hiện chính sách miễn thuế giấy phép đối với các doanh nghiệp mới thành lập.

Bước 7: Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và nộp thông báo hóa đơn điện tử

Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp sẽ xem xét đăng ký số lượng hóa đơn điện tử mà họ sẽ sử dụng khi tiến hành kinh doanh.

Điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên

Điều lệ công ty là một trong những tài liệu bắt buộc và quan trọng cần thiết để thành lập doanh nghiệp. Điều lệ công ty rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh và cung cấp các quy tắc và nguyên tắc của công ty trong quá trình hoạt động.

Nội dung cơ bản của Điều lệ công ty

Việc soạn thảo Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên phải phù hợp với các nội dung cơ bản sau đây tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp năm 2014:
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có);
 • Phạm vi kinh doanh;
 • Vốn điều lệ;
 • Các đặc điểm cơ bản như họ tên, địa chỉ, quốc tịch của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn; số tiền góp vốn và số tiền góp vốn của từng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Cơ cấu tổ chức và quản lý;
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Thủ tục thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Xác định cơ sở, phương pháp xác định tiền lương, tiền lương, tiền thưởng của cán bộ quản lý, kiểm soát;

Các quy định khác bổ sung sau khi thành lập thành công

 • Trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn, thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại vốn góp
 • Nguyên tắc chia sẻ lợi nhuận sau thuế và xử lý thua lỗ hoạt động;
 • Trường hợp giải thể, lệnh giải thể và thủ tục thanh lý tài sản của công ty;
 • Thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 • Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ tên và chữ ký đầy đủ của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền của thành viên cá nhân, tổ chức, thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai chiều trở lên;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên phải có họ tên và chữ ký đầy đủ của người đại diện theo pháp luật.
 • Ngoài các nội dung cơ bản nêu trên, doanh nghiệp có thể quy định các nội dung khác phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.
 • Đề nghị khách hàng chuẩn bị các tài liệu, tài liệu cần thiết để thành lập Công ty TNHH
 • Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên;

Luatvn.vn hướng dẫn soạn thảo Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

Trong suốt quá trình hoạt động, Công ty Luatvn.vn luôn hướng đến mục tiêu “mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng”, nỗ lực hết mình để làm hài lòng tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Về thời gian đăng ký công ty, sau khi hướng dẫn thành lập Công ty TNHH, chúng tôi sẽ tiến hành ký kết hợp đồng, soạn thảo và nộp hồ sơ nhanh nhất dựa trên thông tin do khách hàng cung cấp. Từ đó, tiết kiệm thời gian đăng ký cho khách hàng trong thời gian ngắn nhất. Hơn nữa, Luatvn.vn có đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên việc chuẩn bị hồ sơ chính xác nên khả năng đăng ký thành công là rất cao, tiết kiệm công sức và thời gian đăng ký.
Khi bạn cần hướng dẫn soạn thảo Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên và các thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn chung, vui lòng liên hệ với chúng tôi – Công ty Luatvn.vn để được tư vấn về các vấn đề liên quan.
 • Tư vấn thủ tục thành lập công ty;
 • Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo Điều lệ công ty theo quy định;
 • Hỗ trợ các thủ tục cần thiết sau khi thành lập công ty như: khắc con dấu doanh nghiệp, khai thuế, in hóa đơn, thông báo số tài khoản ngân hàng
 • Được ủy quyền và đăng ký công ty thay mặt cho khách hàng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Chúng tôi mong muốn nhận được sự tin tưởng và hợp tác của khách hàng.

Đặc điểm pháp lý Công Ty TNHH có từ 2 thành viên

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực thành lập công ty, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại Việt Nam. Quy trình thành lập Công ty TNHH 2 thành viên Luatvn.vn như sau:
 • Ngay sau khi khách hàng đồng ý với nội dung hồ sơ, khách hàng đã nộp hồ sơ thành lập công ty cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 • Theo dõi quá trình xử lý và thông báo kết quả nộp hồ sơ theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 • Được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công bố thành lập công ty trên Cổng thông tin điện tử doanh nghiệp quốc gia.
 • Nộp hồ sơ đăng ký con dấu của công ty khắc và công bố con dấu trên Cổng thông tin điện tử quốc gia;
 • Tư vấn và hỗ trợ các dịch vụ sau khai trương như kê khai và thanh toán thuế cấp phép, hỗ trợ mua chữ ký số, hóa đơn điện tử, kê khai thuế hàng quý…

>>> Quý khách tham khảo thêm: Thành lập công ty uy tín >>>>

Công ty TNHH TVĐT Luật VN Vừa chia sẻ với  Đặc điểm pháp lý Công Ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên. Nếu quý khách cần tư vấn hỗ trợ hãy liên hệ số Hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn hỗ trợ. 

Công ty Luật VN

Địa chỉ: 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatvn.vn02@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.  Trả lời