Mẫu NA8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu NA8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài. 

Cục Quản lý xuất nhập cảnh quy định Mẫu NA 8, Tờ khai xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.
Mẫu NA8, Tờ khai xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015
Hình thức này được công dân Việt Nam sử dụng làm bảo lãnh xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài và cho các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động tại Việt Nam để xin cấp thẻ tạm trú. giấy phép lao động và các trường hợp người nước ngoài được miễn giấy phép lao động…..

Ảnh – photo

  2×3 cm See notes

(2)

 

Mẫu (Form) NA8

                                                                   Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA

 ngày 05tháng  01 năm  2015 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ (1)

INFORMATION FORM FOR A TEMPORARY RESIDENT CARD

Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam

For temporary residence foreigners in Viet Nam

 

1- Họ tên (chữ in hoa):…………………………………………………………………………………………………..     Full name (in capital letters)        

2- Giới tính:   Nam        Nữ               3-Sinh ngày………tháng…….năm……….

     Sex                  Male        Female                Date of birth (Day, Month, Year)      

4- Quốc tịch gốc:……………………………..5- Quốc tịch hiện nay:…………………….

     Nationality at birth                                      Current nationality

6 Nghề nghiệp/chức vụ:……………………………….

     Occupation/ position

7- Hộ chiếu số………………………………….. Loại: Phổ thôngCông vụ Ngoại giao

     Passport Number                                    Type:Ordinary     Official                                                   Diplomatic

    Cơ quan cấp:………………………………………………      có giá trị đến ngày…../…/……

     Issuing authority                                                                     Expiry date (Day, Month, Year)

8- Địa chỉ cư trú, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam

    Your residential and business address before coming to Viet Nam

     – Địa chỉ cư trúResidential address:………………………………………………………………………. – Nơi làm việcBusiness address………………………………………………………………………………….

9- Nhập cảnh Việt Namngày:……./……/……..                       qua cửa khẩu: ………………………

     Date of the latest entry into Viet Nam (Day, Month, Year)    via entry port

    Mục đích nhập cảnh: (3)…………………………………………………………………………………………..

Purpose of entry

10- Được phéptạm trú đến ngày:……../………./…………….

Permitted to remain until (Day,Month,Year)

    – Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam: ………………………………………………………………………………..

   Temporary residential address in Viet Nam

    – Điện thoại liên hệ/Email:……………………………………………………………………………………….

    Contact telephone number/Email

11- Nội dung đề nghịRequests:

     Cấp thẻ tạm trú có giá trị đến ngày………/…………/………..

     To issue a Temporary Resident Card valid until (Day,Month,Year)

    – Lý doReason(s): (4)…………………………………………………………………………………………………

    Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct.

Làm tại: ……………. ngày ……..tháng …….năm ………….

Done at                    date (Day, Month, Year)

Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)

Quý khách tham khảo thêm

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài Thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.