Người LĐ và Sử dụng LĐ được hỗ trợ gì? do dịch

Người lao động và xử dụng lao động được hỗ trợ gì? do dịch covid-19. 07 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực BHXH, việc làm, lao động – tiền lương nhằm hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 được ban hành kèm theo

Quyết định 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2021 của Bộ LĐTB&XH.

Mục lục

7 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội, việc làm, lao động – tiền lương, bao gồm:

1. Các thủ tục hỗ trợ nhân viên và chủ lao động tạm thời đình chỉ đóng góp cho quỹ hưu trí và sống sót do đại dịch COVID-19
2. Thủ tục hỗ trợ người sử dụng lao động trong việc đào tạo, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19;
3. Các thủ tục hỗ trợ nhân viên ngừng làm việc do đại dịch COVID-19;
Đây là những thủ tục hành chính mới được ban hành.
4. Thủ tục hỗ trợ người lao động tạm thời đình chỉ thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không lương do đại dịch COVID-19;
5. Thủ tục hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19;
6. Thủ tục hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;
7. Thủ tục hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương cho việc ngừng việc, trả lương để khôi phục sản xuất do đại dịch COVID-19.
>>>> Xem thêm: Thành lập công ty uy tín >>>>>

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ hỗ trợ Covid-19 theo Quyết định 23/2021

Ngày 14/7/2021, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 2665/BHXH-QLT điều chỉnh thời gian xử lý hồ sơ theo Công văn số 2645/BHXH-QLT ngày 12/7/2021 để thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Quyết định 23/2021.000.

Theo đó, thời hạn giải quyết như sau:

– Trong thời hạn 04 ngày làm việc đối với hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử vì nạn nhân.
– Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ để duy trì việc làm cho người lao động; xác nhận danh sách người lao động bị đình chỉ thực hiện hợp đồng lao động (Mẫu số 5); Danh sách nhân viên đã ngừng làm việc (Mẫu 6); Danh sách người lao động (Mẫu số 13a, Mẫu số 13b, Mẫu số 13c) theo Chương IV, Chương V, Chương X: Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.
Tuy nhiên, để hỗ trợ kịp thời cho người sử dụng lao động và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, BHXH TPHCM đã điều chỉnh thời gian xử lý thành 01 ngày làm việc cho tất cả các hạng mục. hồ sơ được đề cập ở trên.
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn trên để kịp thời hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, trong quá trình thực hiện kế hoạch. Hiện nay, nếu có v vấn đề, phản hồi đến cơ quan BHXH để được hướng dẫn, giải quyết.

Hỗ trợ 1 triệu đồng cho người lao động nghỉ việc vì cách ly, phong tỏa

Ngày 01/07/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Căn cứ Điều 99 Của Bộ luật Lao động 2019, tiền lương chấm dứt việc làm như sau:

“Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:
1. Trường hợp do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;
2. Nếu đó là lỗi của người lao động, người đó sẽ không được trả lương; người lao động khác trong cùng một đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu;
3. Trường hợp có sự cố về điện, nước không phải do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch phá hoại, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương để ngừng làm việc…”
Như vậy, theo Nghị quyết 68/NQ-CP, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị đình chỉ theo quy định tại khoản 3 Điều 99 của Bộ luật Lao động và bị cách ly y tế hoặc trong khu vực bị phong tỏa. theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021; Người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm trước khi thôi việc được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người.

Hơn nữa, người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thôi việc từ người sử dụng lao động, cụ thể:

Trường hợp người lao động ngừng làm việc do cách ly tập trung, cách ly giao tiếp xã hội hoặc phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, tiền lương của người lao động trong thời gian tạm đình chỉ được thỏa thuận theo quy định sau đây:
+ Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống, mức lương dừng theo thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;
+ Trường hợp phải ngừng việc quá 14 ngày làm việc thì tiền lương dừng việc do hai bên thỏa thuận, nhưng tiền lương dừng làm việc trong 14 ngày đầu không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 (áp dụng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP):

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn khu vực I: 4.420.000 đồng/tháng.
Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Khu vực II: 3.920.000 đồng/tháng.
Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Khu vực III: 3.430.000 đồng/tháng.
Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn khu vực IV: 3.070.000 đồng/tháng.

>>>> Xem thêm: Thành lập công ty uy tín >>>>>

Quyết định 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2021 của Bộ LĐTB&XH.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 777/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng;
– Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
– UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 Lưu: VT, PC, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Văn Thanh

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

(Ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)

1. Danh mục TTHC mới ban hành

Stt

Tên TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất do đại dịch COVID-19

Bảo hiểm xã hội

Cơ quan bảo hiểm xã hội

2

Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19

Việc làm

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; Cơ quan bảo hiểm xã hội

3

Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19

Lao động – Tiền lương

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

2. Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực

Cơ quan giải quyết

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

1.008360

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Lao động, Tiền lương

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

2

1.008363

Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19

Việc làm

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3

1.008362

Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Việc làm

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

4

1.008365

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch COVID-19

Lao động, Tiền lương

Ngân hàng Chính sách xã hội

3. Danh mục TTHC bãi bỏ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1

1.008364

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19

Việc làm

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đối với chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do): Nghị quyết số 68/NQ-CP giao các địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách để xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ (điểm 12 Mục II).

Nguồn tổng hơp: https://thuvienphapluat. vn/ .

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.    Trả lời