Người quản trị công ty là gì? Có nghĩa vụ gì?

Thuật ngữ CEO hoặc “ông chủ” thường đề cập đến những người quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều người tự hỏi những Người quản trị công ty là gì? Có nghĩa vụ gì? Trong bài viết này, Công ty Luatvn.vn sẽ trình bày cho các đọc giả hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Người quản trị công ty là gì?

Theo Điều 4, Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020, khái niệm về người điều hành doanh nghiệp như sau: Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý và quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, đối tác chung, chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên và chủ tịch công ty niêm yết. Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ các vị trí quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
Người quản trị công ty là gì? Có nghĩa vụ gì?

Loại hình và người quản lý công ty hiện nay

Do đó, khái niệm quản trị doanh nghiệp không được định nghĩa rõ ràng mà chỉ được trình bày dưới dạng danh sách, bao gồm:
Loại hình doanh nghiệpNgười quản lý doanh nghiệp
Doanh nghiệp tư nhânChủ doanh nghiệp tư nhân
Công ty TNHH 1 thành viênChủ tịch công ty
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Chủ tịch Hội đồng đồng thành viên
 • Thành viên Hội đồng thành viên
Công ty cổ phần
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty hợp danhThành viên hợp danh
Lưu ý: Người quản lý doanh nghiệp có thể là các chức danh khác được quy định theo điều lệ công ty như: Giám đốc, Tổng giám đốc, Trưởng phòng/ban chuyên môn.

Vai trò của người quản lý kinh doanh

Như đã đề cập ở trên, giám đốc kinh doanh là người có chức danh trong từng công ty được quy định rõ trong Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.

Vai trò theo quy định pháp luật

Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan quy định rõ quyền và nghĩa vụ của từng chức danh cụ thể: Ví dụ: Chủ tịch HĐQT công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Điều 99), Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần (Điều 156)…
Người quản lý công ty có thể là cấp bậc, những người giữ chức vụ tổng giám đốc và chịu trách nhiệm về các vấn đề quan trọng được coi là quản lý cấp cao: Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn, có 2 thành viên trở lên, chủ tịch của một công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên … Quản lý cơ sở (cấp dưới) có thể là giám đốc hoặc người đứng đầu bộ phận / phòng ban chuyên môn.

Vai trò chính trong công ty

Tuy nhiên, vai trò của người quản lý kinh doanh, bất kể vị trí cao hay thấp, hầu như đều giống nhau, với một số vai trò nổi bật như:
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty: Ký hợp đồng, tham gia đại diện, giải quyết tranh chấp, thủ tục hành chính thay mặt doanh nghiệp với đối tác…
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm chức danh doanh nghiệp
 • Quyết định và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty
 • Phân công, quản lý, kiểm tra công việc của cấp dưới;
 • Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Do đó, người quản lý doanh nghiệp có thể là một hoặc nhiều người. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về vấn đề này, vui lòng liên hệ hotline 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.
>>>>Xem thêm: Quản lý công ty là gì? >>>>

Theo Quy định tại Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP

Người đứng đầu cơ quan quản trị doanh nghiệp đại chúng như sau:
 • Hội đồng quản trị công ty niêm yết phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty. Theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp, người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm chức vụ Thư ký công ty.
 • Người phụ trách quản trị công ty không được kiêm nhiệm chức vụ kiểm toán báo cáo tài chính của công ty của tổ chức kiểm toán được phê duyệt.

Người đứng đầu quản trị công ty được hưởng các quyền và nghĩa vụ

 • Tham mưu cho Hội đồng quản trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông theo quy định;
 • Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
 • Cho ý kiến về thủ tục họp;
 • Tham dự cuộc họp;
 • Thực hiện thủ tục tham mưu cho Nghị quyết Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật;
 • Cung cấp thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
 • Giám sát là báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
 • Làm đầu mối cho các bên liên quan;
 • Bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Quyền, nghĩa vụ và chức năng của Hội đồng quản trị công ty cổ phần

Việc xác định quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị sẽ giúp bạn hiểu được cách thức hoạt động của nó trong công ty cổ phần và quyền hạn và trách nhiệm mà Hội đồng quản trị phải thực hiện cho doanh nghiệp. Người quản trị công ty là gì? Có nghĩa vụ gì?

Hội đồng quản trị là gì?

Như tên cho thấy, vốn đăng ký của công ty cổ phần sẽ được chia đều thành nhiều phần bằng nhau (cổ phần). Cá nhân, tổ chức mua lại cổ phần này sẽ trở thành cổ đông của công ty. Đại hội đồng cổ đông của công ty có quyền bầu hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của công ty, đại diện đầy đủ cho công ty quyết định và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có từ 3 đến 11 thành viên, bao gồm các thành viên hội đồng quản trị và thành viên độc lập của Hội đồng quản trị.

Quyền, trách nhiệm và chức năng của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị, với tư cách là người quyết định các vấn đề quản trị doanh nghiệp, có quyền nhất định, chẳng hạn như:
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, giá trái phiếu;
 • Xây dựng các giải pháp cho các hoạt động ngắn hạn và trung hạn của công ty, chẳng hạn như: chiến lược phát triển hàng năm, phát triển thị trường, chiến dịch tiếp thị, đổi mới công nghệ;
 • Quyết định kế hoạch đầu tư và dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của mình;
 • Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh hoặc mua lại cổ phần của doanh nghiệp khác.
 • Hội đồng quản trị cũng có thẩm quyền quyết định cơ cấu tổ chức của công ty; bầu, bãi nhiệm hoặc bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các nhà quản lý chủ chốt khác theo quy định của Điều lệ công ty.
 • Ngay cả những quyết định quan trọng như tái cơ cấu, giải thể công ty, mặc dù không có quyền ra quyết định tương tự như đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị có quyền đưa ra các khuyến nghị về những vấn đề này.
Cụ thể hơn, Công ty Luatvn.vn sẽ nêu chi tiết về quyền và nghĩa vụ của HĐQT như sau:
Người quản trị công ty là gì? Có nghĩa vụ gì?

Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau

Các quyền cơ bản

 • Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty
 • Quyết định bán cổ phần mới trong từng loại cổ phần được ủy quyền bán;
 • Quyết định huy động thêm vốn bằng các hình thức khác;
 • Quyết định giá bán cổ phiếu, trái phiếu của công ty;
 • Quyết định mua lại cổ phần quy định tại khoản 1 Điều 130 của Luật này;
 • Đề xuất loại cổ phần của từng loại và tổng số cổ phần cần bán; – Quyết định kế hoạch đầu tư, dự án đầu tư theo thẩm quyền và phạm vi pháp luật;
 • Giải pháp quyết định phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
 • Trường hợp Điều lệ công ty không quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác nhau thì giá trị phê duyệt bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần đây nhất của công ty. Các hợp đồng, giao dịch quy định tại điểm d, khoản 1, khoản 3 Điều 135 của Luật này không áp dụng quy định này;

Các quyền bổ sung

 • Quyết định cơ cấu tổ chức, chế độ quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
 • Giám sát, hướng dẫn Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty;
 • Bầu, bãi nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng theo quy định của Điều lệ công ty. Chấm dứt hợp đồng với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý chủ chốt khác; quyết định tiền lương và các quyền lợi khác của người quản lý đó;
 • Bổ nhiệm người đại diện được ủy quyền tham dự Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty khác và quyết định thù lao và các quyền lợi khác của người đó; – Nộp báo cáo quyết toán tài chính hàng năm cho Đại hội đồng cổ đông;
 • Phê duyệt trình tự, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, triệu tập đại hội đồng cổ đông hoặc thu thập ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
 • Mức cổ tức đề nghị thanh toán ; Quyết định thời hạn, thủ tục chi trả cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình hoạt động;
 • Đề nghị tái cơ cấu, giải thể, xin phá sản; – Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Trách nhiệm của Hội đồng quản trị

Trong thực hiện nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua vi phạm các quy định của pháp luật hoặc điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì thành viên thông qua nghị quyết phải chịu trách nhiệm liên đới và trách nhiệm cá nhân đối với công ty; trường hợp thành viên phản đối việc thông qua nghị quyết nêu trên thì được miễn trách nhiệm.
Trong thực tế, mỗi doanh nghiệp cụ thể sẽ có đặc điểm riêng của mình, và nhiệm vụ của một luật sư hoặc bộ phận pháp lý là biết làm thế nào để áp dụng các quy định chung của pháp luật cho các đặc điểm cụ thể của tình hình kinh doanh cụ thể. Thời gian hoàn thành và quy định cụ thể chức năng và trách nhiệm của từng bộ phận của doanh nghiệp.
>>>>> Quý khách có thể tham khảo thêm: Thành lập công ty cổ phần >>>>>>

Công ty TNHH TVĐT Luật VN Vừa chia sẻ đến các bạn về Người quản trị công ty là gì? Có nghĩa vụ gì? Nếu quý khách cần tư vấn hỗ trợ hãy liên hệ số Hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn hỗ trợ. 

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.