Quản lý doanh nghiệp siêu nhỏ

Quản lý doanh nghiệp siêu nhỏ. Hiện nay, việc xác định rõ quy mô doanh nghiệp, hộ kinh doanh là vấn đề vô cùng quan trọng, đặc biệt có ý nghĩa trong việc xác định chế độ kế toán và các ưu đãi, hỗ trợ cho doanh nghiệp. Mới đây, ngày 1/1/2018, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ , nhỏ và vừa 2020 có hiệu lực, theo đó Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn.

Mục lục

1. Doanh nghiệp siêu nhỏ là gì?

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân không quá 10 người/năm và tổng doanh thu hàng năm không quá 3 tỷ đồng. VNĐ hoặc tổng vốn không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân không quá 10 người/năm và tổng doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng số vốn không quá 3 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp và xây dựng

Có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân hàng năm không quá 100 người và tổng doanh thu hàng năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng số vốn không quá 20 tỷ đồng nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này. Khoản 1 Điều này.

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Bình quân hàng năm không quá 50 người và tổng doanh thu hàng năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng vốn không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.
Từ những khái niệm được Luật Quốc Bảo đưa ra tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP, có thể thấy các yếu tố để phân loại một doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa là:

Thứ nhất: Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm.

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội là tổng số lao động do doanh nghiệp quản lý, sử dụng và đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân hàng năm được tính bằng tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội của năm chia cho số tháng trong năm và được xác định trên mức nhận đóng bảo hiểm xã hội của năm liền kề trước đó. mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm = Tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội của năm: 12
Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 1 năm thì số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân được tính bằng tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội của các tháng hoạt động chia cho số tháng hoạt động.

Thứ hai: Tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp.

Tổng doanh thu của năm là tổng doanh thu từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp và được xác định trên báo cáo tài chính của năm trước mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan thuế.
Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 1 năm hoặc trên 1 năm nhưng chưa phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp căn cứ vào tiêu chí tổng nguồn vốn quy định tại Điều 9 Nghị định này để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ ba: Tổng vốn của doanh nghiệp.

Tổng vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán thể hiện trong báo cáo tài chính của năm trước mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan thuế.
Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 1 năm thì tổng nguồn vốn được xác định trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp vào cuối quý ngay trước thời điểm doanh nghiệp đăng ký nội dung hỗ trợ.

2. Xác định và kê khai doanh nghiệp siêu nhỏ.

Căn cứ quy định tại Điều 11 Nghị định 39/NĐ-CP, căn cứ vào mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này để tự xác định và kê khai quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ và trình cơ quan. cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai.
Trường hợp doanh nghiệp tự phát hiện việc kê khai quy mô không chính xác thì doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh, kê khai lại. Việc kê khai lại phải được thực hiện trước khi doanh nghiệp được hưởng nội dung hỗ trợ.
Trường hợp doanh nghiệp cố tình kê khai không trung thực về quy mô để được hỗ trợ thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả toàn bộ số tiền, chi phí liên quan mà doanh nghiệp đã nhận được hỗ trợ.

Cơ sở pháp lý.

Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa.

1. Thông tin chung về doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………

Loại hình doanh nghiệp: …………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………

Quận/huyện: ……………………tỉnh/thành phố: …………………………………………

Điện thoại:………………….. Fax:……………………………. Email: …………………………

2. Thông tin về tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp:

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: ……………………………………………………

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm:…………………………………

Tổng nguồn vốn: …………………………………………………………………………

Tổng doanh thu năm trước liền kề:…………………………………………………………

3. Doanh nghiệp tự xác định thuộc quy mô (tích X vào ô tương ứng):

  • Doanh nghiệp siêu nhỏ
  • Doanh nghiệp nhỏ
  • Doanh nghiệp vừa

Tôi cam đoan thông tin kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về việc kê khai trên./.

..., ngày ….tháng….năm….
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

3. Làm thế nào để quản lý một doanh nghiệp siêu nhỏ

Các kỹ năng cần thiết để quản lý một nhóm nhỏ hoặc một doanh nghiệp:

1. Hiểu vai trò của bạn.

Bạn cần phải rõ ràng về vai trò và trách nhiệm của mình. Yêu cầu chủ sở hữu viết mô tả công việc cho bạn.

2. Xác định vai trò cho nhóm của bạn.

Nhân viên của bạn sẽ hiệu quả hơn nếu họ hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của họ. Kỹ năng giao tiếp là chìa khóa để đảm bảo rằng các thành viên trong nhóm của bạn biết những gì được mong đợi ở họ.

3. Đừng ngại đưa ra những quyết định khó khăn.

Bạn có thể sẽ xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các thành viên trong nhóm của mình ở vi mô, và có thể khó vô tư trong quản lý, nhưng bạn cần phải đối mặt và sẵn sàng chấp nhận các quyết định bạn đưa ra. Khó quyết định khi tham gia vào việc quản lý một gia đình hoặc người thân yêu.

4. Nhận thức được căng thẳng và khối lượng công việc.

Chia sẻ với nhân viên để giúp họ cam kết thành công và cẩn thận rằng nó không dẫn đến căng thẳng hoặc kiệt sức.

5. Nhận ra sự cần thiết của các kỹ năng mới.

Một doanh nghiệp đang phát triển sẽ cần sự giúp đỡ và tư vấn từ các chuyên gia trong một số lĩnh vực.
Khi những người mới tham gia nhóm của bạn, huấn luyện viên và đào tạo họ. Một huấn luyện viên giỏi thực sự có thể phát triển các kỹ năng và khả năng của người khác, và tăng hiệu suất của họ.

6. Quản lý bản thân.

Phát triển kỹ năng của riêng bạn là điều cần thiết cho việc quản lý các công ty đang phát triển.
Khi công ty mở rộng, hãy chắc chắn rằng bạn tiếp tục phát triển các kỹ năng có giá trị và tạo ra giá trị mới. Đảm bảo giao tiếp trong và ngoài doanh nghiệp bằng cách xây dựng một mạng lưới sẽ là một chiến lược cho bất kỳ nhà lãnh đạo kinh doanh vi mô nào.

3 khó khăn khi làm việc ở doanh nghiệp nhỏ

Có những áp lực trong việc lãnh đạo một nhóm nhỏ hoặc trong một tổ chức rất nhỏ. Trong thực tế, hầu hết các lợi ích chúng ta đề cập đều có mặt trái của nó.

1. Thiếu thưởng hoặc công nhận.

Các công ty có ít hoặc không có quản lý thường được gọi là tổ chức phẳng. Điều đó có nghĩa là có rất ít cơ hội thăng tiến.

2. Thiếu các đội hỗ trợ.

Trong một doanh nghiệp siêu nhỏ thường không có các dịch vụ, như bộ phận nguồn nhân lực, đội ngũ pháp lý hoặc hành chính. Điều đó có nghĩa bạn sẽ mất thời gian hơn với công việc hành chính.

3. Can thiệp của chủ sở hữu.

Chủ sở hữu khó để nhân viên làm việc độc lập hoàn toàn hoặc để “buông dây cương”.

3 lợi ích khi làm việc trong doanh nghiệp nhỏ

Có một số lợi thế:

1. Trách nhiệm.

Làm việc cho một tổ chức nhỏ có nghĩa là bạn sẽ có khả năng đảm nhận vai trò khác nhau. Đơn giản là không có đủ người cho phép bạn chuyên sâu vào một vai trò.

2. Tất cả trong một.

Những người làm việc trong các doanh nghiệp siêu nhỏ nói chung có ý thức cao về “quyền sở hữu”, và điều đó đặc biệt mạnh mẽ nếu bạn đang quản lý trong một doanh nghiệp gia đình.
Thông thường, các chủ sở hữu có cam kết tình cảm và tài chính mạnh mẽ cho công ty, và họ chuẩn bị để “đi thêm những dặm” để làm nên một thành công.

3. Ra quyết định nhanh hơn.

Không có một hệ thống phân cấp phức tạp, việc ra quyết định có thể cực kỳ nhanh chóng.
Trên đây chúng tôi vừa gửi đến các bạn bài viết “Quản lý doanh nghiệp siêu nhỏ” rất mong phần nào giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏn… Các bạn có câu hỏi nào cần tư vấn hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo để được tư vấn hỗ trợ. Hotline/zalo: 0763387788.
Dịch vụ của Luật Quốc Bảo

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.