Quản trị công ty ở Việt Nam năm 2022

TCTC Online – Quản trị công ty (Corporate Governance) là một chuỗi các mối quan hệ giữa hội đồng quản trị, hội đồng quản trị (HĐQT), cổ đông và các bên liên quan tạo thành một khuôn khổ hướng dẫn quản lý và kiểm soát. kiểm soát tốt, thúc đẩy gia tăng giá trị của công ty… góp phần tăng trưởng đầu tư và phát triển bền vững. Tuy nhiên, quá trình cổ phần hóa (cổ phần hóa) và sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian gần đây bộc lộ nhiều vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp…

Quản trị công ty là cơ chế và quá trình tác động đến các cổ đông về hoạt động của toàn công ty nhằm đảm bảo lợi ích của họ và xã hội. Nói rộng hơn, quản trị doanh nghiệp phát triển để bảo vệ lợi ích của các bên liên quan bao gồm nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, môi trường và các cơ quan chính phủ.

Về đặc điểm và cơ cấu, quản trị công ty được coi là cơ chế thúc đẩy sự công bằng, minh bạch và tin tưởng, quy định cụ thể việc phân phối quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, nhà quản lý, cổ đông và các bên liên quan khác. trong đó phác thảo chính sách và quá trình ra quyết định về các vấn đề của công ty để đặt mục tiêu, làm thế nào để đạt được các mục tiêu này, kiểm soát hiệu suất và khuyến khích sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Tham khảo thêm: Thủ tục thành lập công ty

Mục lục

Nguyên tắc quản trị công ty của OECD

Năm 1999, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) lần đầu tiên công bố các nguyên tắc về quản trị doanh nghiệp với mục đích hỗ trợ các chính phủ “cải thiện khung pháp lý, thể chế và quy định cho nền tảng quản trị doanh nghiệp”. Những nguyên tắc này không ràng buộc, mà chỉ cung cấp định hướng và tinh thần để xây dựng một hệ thống quản trị doanh nghiệp tốt. Đây là bộ nguyên tắc quốc tế đầu tiên về quản trị doanh nghiệp đã được các chính phủ chấp nhận và thông qua rộng rãi.

Năm 2002, OECD đã xem xét và xem xét bộ nguyên tắc năm 1999 và ban hành một bộ nguyên tắc cập nhật và bổ sung mới (phát hành vào tháng 5 năm 2004, sau đây gọi là Nguyên tắc OECD 2004); bao gồm các lĩnh vực sau: Đảm bảo cơ sở cho một khung quản trị doanh nghiệp hiệu quả; Quyền của cổ đông và chức năng sở hữu chính; Đối xử bình đẳng với cổ đông; Vai trò của các bên liên quan trong quản trị doanh nghiệp; Công khai, minh bạch; Trách nhiệm của Hội đồng quản trị. Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã sử dụng các nguyên tắc này như một tiêu chuẩn để thiết lập một khuôn khổ quản trị doanh nghiệp.

Quyền của cổ đông

Theo OECD, các nguyên tắc bao quát về quyền cổ đông là “Khung quản trị doanh nghiệp phải bảo vệ và tạo điều kiện thực hiện quyền cổ đông”. Chính sách của nguyên tắc này bao gồm tất cả các vấn đề để chấp nhận các quyền cơ bản của cổ đông bao gồm quyền ảnh hưởng đến công ty, quyền cập nhật thông tin, quyền bán hoặc chuyển nhượng cổ phần và quyền tham gia vào lợi nhuận hoặc thu nhập của công ty (quyền kinh tế). Quyền của cổ đông tập trung vào các quyền cơ bản như đề cử, bầu cử, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, sửa đổi quy định, điều lệ công ty… Và tùy thuộc vào các loại cổ phiếu khác nhau, họ sẽ có các quyền khác nhau. .

Đối xử bình đẳng đối với cổ đông 

“Khung quản trị công ty phải đảm bảo đối xử bình đẳng cho tất cả các cổ đông, bao gồm cả cổ đông thiểu số và cổ đông nước ngoài. Mỗi cổ đông phải có cơ hội khiếu nại một cách hiệu quả khi quyền của họ bị vi phạm”. Mục đích của nguyên tắc này là bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường vốn bằng cách bảo vệ các cổ đông không kiểm soát khỏi sự lạm dụng, chẳng hạn như chi tiêu xa hoa của hội đồng quản trị, quản lý và cổ đông có quyền kiểm soát quyết định. Các nhà đầu tư (CĐ) tin rằng lợi ích của họ, nếu không bị lạm dụng, sẽ làm giảm rủi ro đầu tư, giảm chi phí vốn và từ đó tăng giá trị tài sản.

Tham khảo thêm: Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan trong QTCT

Khung quản trị doanh nghiệp cần công nhận quyền của các bên liên quan theo quy định của pháp luật hoặc các thỏa thuận song phương và khuyến khích các công ty tích cực hợp tác trong việc tạo tài sản, việc làm và ổn định tài chính. chính cho công ty. Khái niệm về các bên liên quan đề cập đến các nhà cung cấp tài nguyên cho công ty bao gồm nhân viên, chủ nợ và nhà cung cấp.
Mối quan hệ giữa các nhà cung cấp này được điều chỉnh một phần bởi hệ thống pháp luật, nhưng Các nguyên tắc của OECD cũng nhận ra rằng mối quan hệ thường là hợp đồng (lợi ích được bảo vệ dựa trên hợp đồng). tiền xu cá nhân). Do đó, OECD khuyến nghị khung quản trị doanh nghiệp nhận ra rằng khi các bên liên quan được hưởng lợi, công ty cũng sẽ được hưởng lợi và các bên liên quan sẽ đóng góp vào sự thành công lâu dài của công ty.
Hệ thống thể chế bảo vệ nhà đầu tư và chủ nợ bao gồm nhiều nội dung, như luật công ty, luật chứng khoán, luật phá sản, luật mua bán sáp nhập, luật cạnh tranh, luật kế toán và chuẩn mực kế toán, cũng như các quy định và yêu cầu công bố thông tin từ thị trường chứng khoán. Một hệ thống pháp luật bảo vệ các cổ đông và chủ nợ không chỉ quan trọng trong việc ngăn chặn các nhà quản lý hoặc kiểm soát các cổ đông chiếm đoạt tài sản, mà còn giúp đa dạng hóa cơ cấu sở hữu, phát triển thị trường vốn và phân bổ đầu tư hiệu quả.

Công bố thông tin và tính minh bạch

Khung quản trị công ty phải đảm bảo công bố kịp thời và chính xác các sự kiện liên quan đến công ty, bao gồm tình hình tài chính, hiệu suất, quyền sở hữu và quản trị công ty. Thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng là một môi trường phức tạp đòi hỏi thông tin phải được tiết lộ đầy đủ. Người sử dụng thông tin cũng cần được đảm bảo về độ tin cậy của thông tin. Cơ chế công bố thông tin tốt là cơ sở để thu hút vốn và tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Ngược lại, một cơ chế tiết lộ không hiệu quả và không dịch vụ có thể dẫn đến các vi phạm đạo đức có hậu quả tiêu cực cho công ty, cổ đông và nền kinh tế.

Tham khảo thêm: Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ

Trách nhiệm của HĐQT

Khung quản trị công ty phải đảm bảo định hướng chiến lược của công ty, giám sát hiệu quả quản trị của hội đồng quản trị và trách nhiệm của hội đồng quản trị đối với công ty và cổ đông. Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất vì trách nhiệm thực hiện quản trị công ty trước hết thuộc về Hội đồng quản trị. Nguyên tắc này nhấn mạnh hội đồng quản trị cần làm việc vì lợi ích tối cao của cổ đông, tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông cũng như những người có liên quan, trách nhiệm công bố thông tin và minh bạch.

Vấn đề quản trị công ty ở Việt Nam

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã thực hiện nhiều cải cách trong lĩnh vực pháp lý. Do đó, các quy định về quản trị doanh nghiệp đã có những bước tiến quan trọng. Hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Chứng khoán 2006 (và các văn bản hướng dẫn thi hành) là hai cơ sở pháp lý cơ bản nhất cho quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc áp dụng các thông lệ quốc tế về quản trị doanh nghiệp (cụ thể là Nguyên tắc OECD 2004) chỉ áp dụng hạn chế đối với các công ty niêm yết, và ở một mức độ nào đó, các công ty đại chúng.

Từ góc độ nội bộ của công ty, Điều lệ và Quy chế hoạt động là cơ sở để xử lý các vấn đề liên quan đến quản trị công ty. Như vậy, về mặt hình thức, Việt Nam đã có khung quản trị doanh nghiệp.

Vào tháng 10 năm 2006, MPDF đã công bố một báo cáo nghiên cứu thăm dò về quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam. Nghiên cứu đã thực hiện một cuộc khảo sát để khảo sát 85 doanh nghiệp lớn với các loại pháp lý và lĩnh vực hoạt động khác nhau. Nghiên cứu đã cung cấp những phát hiện ban đầu của cuộc khảo sát và khuyến nghị cho Ban soạn thảo Luật Doanh nghiệp. Cũng trong năm 2006, Ngân hàng Thế giới cũng đã công bố Báo cáo về tuân thủ các tiêu chuẩn và nguyên tắc (ROSC) về quản trị doanh nghiệp Việt Nam, rà soát khung pháp lý cũng như thực tiễn và tuân thủ của các công ty niêm yết.
Đồng thời đánh giá khung quản trị doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận. Năm 2008, Ban Nghiên cứu VNR – Công ty báo cáo và đánh giá Việt Nam đã khảo sát các vấn đề về CG cho các công ty cổ phần trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, đề xuất một số vấn đề về cơ cấu, số lượng và thành phần của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát…
Theo Báo cáo Doing Business năm 2010 của Ngân hàng Thế giới, chỉ số “bảo vệ nhà đầu tư” của Việt Nam được đánh giá thấp nhất trong số các chỉ số được đánh giá, nằm trong nhóm 15 quốc gia đứng cuối bảng xếp hạng (năm 2010 đứng thứ 172)/183, năm 2009 xếp hạng 171/181). Chỉ số này xem xét ba khía cạnh bao gồm tính minh bạch trong giao dịch, trách nhiệm của các thành viên hội đồng quản trị và khả năng của các cổ đông để kiện các nhà quản lý vì hành vi sai trái. Việt Nam chỉ đạt 2,7/10 điểm cho chỉ số này (điểm trung bình của khu vực châu Á – Thái Bình Dương là 5,3/10 và các nước OECD là 5,8/10); trong đó chỉ số trách nhiệm của thành viên HĐQT thuộc hàng thấp nhất thế giới (0/10), quyền khiếu nại và minh bạch của cổ đông thấp (2/10 và 6/10).

Bảng 1 : Tổng hợp kết quả đánh giá khuôn khổ QTCT của Việt Nam

Lĩnh vựcĐáp ứng tiêu chuẩn thực hành của OECDThấp hơn tiêu chuẩn thực hành của OECDTổng cộng
 Số lượng tiêu chí% đáp ứngSố lượng tiêu chí% không đáp ứng 
1.    Quyền của cổ đông0945,0%1155,0%20
2.    Đối xử công bằng với cổ đông0770,0%0330,0%10
3.    Vai trò của các bên liên quan0250,0%0250,0%04
4.    Công bố, minh bạch thông tin2578,1%0721,9%32
5.    Trách nhiệm của HĐQT1334,2%2565,8%38
Tổng cộng5653,8%4846,2%104

Mặc dù khung quản trị doanh nghiệp đã được xây dựng và hoàn thiện theo hướng tích cực; Tuy nhiên, qua phân tích cụ thể trên, có thể thấy mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn thực hành của OECD tại Việt Nam chưa cao, chỉ với 56/104 tiêu chí (tương ứng với 53,8%).

Lĩnh vực Quyền cổ đông có tỷ lệ phản hồi thấp với 11/20 tiêu chí không đáp ứng tiêu chuẩn thực tiễn của OECD, trong khi đối xử công bằng với cổ đông chỉ có 3/10 tiêu chí không đáp ứng.
Bằng việc bổ sung các quy định về công bố thông tin tại Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010, Bộ Tài chính đã cập nhật đầy đủ các quy định theo chuẩn mực quản trị công ty của OECD về tính minh bạch. minh bạch, công bố thông tin. Do đó, hầu hết các nội dung về nguyên tắc công bố thông tin và minh bạch tại Việt Nam đã đáp ứng các tiêu chuẩn thực tiễn của OECD, đạt tỷ lệ 78,1% (25/32 tiêu chí); chưa đạt 07 tiêu chí, tỷ lệ 29,1%.

Trong khi đó, mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn thực hành của OECD về Trách nhiệm hội đồng quản trị thấp nhất trong số 5 lĩnh vực với số lượng tiêu chí chỉ đáp ứng 13/38 tiêu chí chứ không phải 25/38 tiêu chí. tiêu chí (tương ứng 65,8%).

Nhìn chung, so với các tiêu chuẩn thực hành quản trị doanh nghiệp quốc tế được thiết lập – với các tiêu chuẩn được xây dựng trên cơ sở Nguyên tắc OECD năm 2004, bộ nguyên tắc quốc tế về quản trị doanh nghiệp được chính phủ các quốc gia khác nhau chấp nhận và phê duyệt. rộng rãi – có thể kết luận rằng khung quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam tương đối đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Tham khảo thêm: Thủ tục thành lập công ty TNHH

Một số định hướng, đề xuất

Kể từ khi ban hành Luật Doanh nghiệp năm 2005, Việt Nam đã thể hiện quyết tâm cải cách khung pháp lý về thực tiễn quản trị doanh nghiệp với việc ban hành nhiều văn bản, quy định mới để đảm bảo phù hợp với thực tiễn và tiêu chuẩn. được quốc tế công nhận.
Có thể đánh giá rằng ở một mức độ nhất định, các cơ sở pháp lý này tương đối đủ để vận hành một khung quản trị công ty tốt trên cơ sở bảo vệ lợi ích của các cổ đông bên ngoài công ty (đặc biệt là các cổ đông). thiểu số) và đảm bảo vai trò của các bên liên quan. Tuy nhiên, từ kết quả của nghiên cứu này, có một số vấn đề cần được xem xét để bổ sung và hoàn thiện những điều sau:

Về bảo vệ quyền lợi cổ đông và các bên liên quan

Hoàn thiện các quy định liên quan đến công bố quyền của cổ đông, đặc biệt là chất lượng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Để tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền hợp pháp của mình tại cuộc họp, cần có quy định rõ ràng và chi tiết hơn về thông tin được tiết lộ. Chi tiết các tài liệu được chuẩn bị và gửi cho cổ đông kèm theo thông báo mời họp phải bao gồm:
– Danh sách thành viên đương nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có đầy đủ thông tin về lý lịch, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, cổ phần sở hữu.
– Đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán độc lập (trên 1 đơn vị) có tên công ty, tổng quan về kinh nghiệm, năng lực tài chính và phí dịch vụ (nếu có), trong đó có trường hợp ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn.

– Thông tin chi tiết về chính sách cổ tức bao gồm tỷ lệ cổ tức, mức thanh toán, phương thức và thời hạn thanh toán.

– Nội dung, mục tiêu, lý do của từng vấn đề, cùng với ý kiến, kiến nghị của các thành viên Hội đồng quản trị về các vấn đề cần thảo luận, biểu quyết tại phiên họp.
Cần kéo dài thời hạn thông báo trước về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông và thời hạn gửi, tiết lộ thông tin liên quan về các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết tại đại hội để các cổ đông, đặc biệt là cổ đông cần được gia hạn. nhà đầu tư nước ngoài có đủ thời gian để xem xét và chuẩn bị (quy định hiện hành lần lượt là 15 ngày và 7 ngày).

* Một quy định khác liên quan đến việc bảo vệ quyền của cổ đông cần sửa đổi là quy định về nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

– Biên bản phải trình bày rõ ràng, chi tiết các vấn đề chất vấn, ý kiến, kiến nghị của cổ đông kèm theo biên bản chất vấn và trả lời chất vấn. Các câu hỏi và đề xuất phải được chủ tọa xem xét và trả lời một cách cẩn thận và hợp lý. 

Quy định này nhằm hạn chế các trường hợp khiếu nại và ý kiến của cổ đông thiểu số bị bỏ qua hoặc bỏ qua bởi các cổ đông lớn lạm dụng lợi thế chi phối của họ.

– Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tham dự Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện đầy đủ trong biên bản cuộc họp. Tham dự đầy đủ các cuộc họp là một hành động thể hiện trách nhiệm và cam kết của các thành viên hội đồng quản trị đối với các cổ đông đã tin tưởng và trao quyền cho họ quản lý và giám sát hoạt động của công ty.
Ngoài ra, cần có yêu cầu các chức danh (tổng giám đốc) tổng giám đốc, trưởng Ban kiểm soát và các thành viên phụ trách các tiểu ban chức năng của Hội đồng quản trị (nếu có) phải tham dự Đại hội đồng cổ đông để thực hiện nghĩa vụ báo cáo và trình cổ đông.
* Thẩm quyền quyết định phương án phân phối lợi nhuận từ hoạt động của công ty cần được giao cho Đại hội đồng cổ đông, tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện đầy đủ quyền tài sản của mình.

* Nên hạn chế và tiến tới loại bỏ cổ phần ưu đãi có quyền biểu quyết trong cơ cấu cổ phần của công ty, đảm bảo sự bình đẳng giữa các cổ đông.

Cổ đông nhà nước trong dnNN cổ phần hóa và cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần niêm yết là cổ đông đã tham gia xây dựng điều lệ công ty, có đại diện trong Hội đồng quản trị và được quyền mua cổ phần theo mệnh giá. Đây là một lợi thế rất lớn so với các cổ đông khác của công ty, vì vậy việc trao cho họ quyền sở hữu cổ phiếu ưu đãi có quyền biểu quyết là không cần thiết và không công bằng.
* Bổ sung các quy định, hướng dẫn cụ thể cho các công ty niêm yết trong việc xây dựng cơ chế sử dụng và bảo vệ thông tin nội bộ quan trọng của công ty cho các thành viên hội đồng quản trị, quản lý và nhân viên. quản lý khác; phân loại và xác định thông tin nào là quan trọng bên trong thông tin.

* Nghiên cứu và xây dựng bộ quy tắc ứng xử về đối xử với các bên liên quan để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các đối tượng này:

– Có cơ chế khuyến khích và nâng cao hiệu quả tham gia của người lao động vào quá trình CG, trong đó có quy định về việc cử đại diện người lao động tham gia hội đồng quản trị.
– Bổ sung quy định các công ty niêm yết phải có chính sách minh bạch, rõ ràng và dễ tiếp cận về vai trò và lợi ích của khách hàng, nhà cung cấp/đối tác kinh doanh.
* Có những quy định bắt buộc về trách nhiệm của công ty đối với các vấn đề môi trường; Ví dụ, công ty được yêu cầu công bố các chính sách và tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường mà công ty cam kết tuân thủ là một trong những điều kiện để niêm yết trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, phải có chế tài nghiêm khắc đối với các công ty vi phạm.
* Khuyến khích công ty có chính sách và định hướng rõ ràng về các hoạt động phúc lợi, phục vụ lợi ích chung của cộng đồng và có trách nhiệm với xã hội. Sửa đổi, bổ sung chính sách thuế, chính sách thi đua, khen thưởng theo hướng khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội.

Về công bố và minh bạch thông tin

Mặc dù các quy định công bố thông tin đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp quốc tế, một số điểm trong các quy định này cần được xem xét để cải thiện:
* Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự bổ sung các luật xử lý vi phạm trong lĩnh vực hoạt động chứng khoán là cần thiết; Nhưng với đặc thù hoạt động của thị trường chứng khoán, không dễ để phát hiện và chứng minh các hành vi được coi là tội phạm, bởi vì các giao dịch dựa trên thông tin đa dạng, vì vậy rất khó để xác định ai là người thua cuộc. Thiệt hại, số tiền thiệt hại, trách nhiệm bồi thường thiệt hại, v.v. Để đảm bảo các quy định của pháp luật có tính khả thi cao, tạo thuận lợi cho việc áp dụng hiệu quả luật, cần ban hành các văn bản hướng dẫn. quy định chi tiết về tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán, bảo đảm hoạt động phòng, chống tội phạm hiệu quả trong lĩnh vực chứng khoán.

* Cần bổ sung yêu cầu Báo cáo thường niên phải trình bày rõ hơn về rủi ro kinh doanh và những biến động lớn để hỗ trợ nhà đầu tư định giá đúng cổ phiếu của công ty, chứ không chỉ dừng lại ở việc phân tích các tỷ lệ tài chính hiện tại.

* Nên bổ sung quy định công khai sơ yếu lý lịch tóm tắt của các thành viên Hội đồng quản trị trong Báo cáo thường niên. Năng lực chuyên môn, kinh nghiệm chuyên môn, nguy cơ xung đột lợi ích, mức độ độc lập, khách quan và thời gian vật chất có thể có của các thành viên Hội đồng quản trị là những gì cổ đông/nhà đầu tư quan tâm và cần. được cập nhật để tăng cường khả năng giám sát của họ.
* Có thêm quy định yêu cầu công bố thông tin về sự hiện diện của thành viên Hội đồng quản trị trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị để cổ đông có thể theo dõi và đánh giá sự siêng năng và trách nhiệm của người đại diện trong việc thực hiện quản trị công ty. 
* Cần cụ thể và chuẩn xác hoá khái niệm “người có liên quan” trong các văn bản chính thức. Quy định cụ thể cơ chế, cách thức thu thập, tập hợp, xác định danh tính, lưu giữ và quản lý hồ sơ về những người có liên quan. Có như vậy, yêu cầu công khai để kiểm soát giao dịch của công ty với người có liên quan mới được giám sát hiệu quả.

Về trách nhiệm của HĐQT

Để hoàn thiện các quy định về vai trò, trách nhiệm của Hội đồng quản trị, các cơ quan quản lý nhà nước cần nghiên cứu một số nội dung sau:
* Xây dựng bộ quy tắc hoạt động quản trị công ty bao gồm hệ thống các tiêu chí đánh giá và phân loại; một bộ quy tắc đạo đức kinh doanh áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị và tất cả ban lãnh đạo và nhân viên của công ty. Đồng thời, quy định bổ sung các hình thức xử lý vi phạm tương ứng cụ thể cho tập thể và từng cá nhân.

* Nghiên cứu bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động của Kiểm soát nội bộ giúp ngăn ngừa và phát hiện sớm các khiếm khuyết trong quản trị công ty để có giải pháp khắc phục kịp thời và không tốn kém.

* Bổ sung quy định về tiêu chí thành viên HĐQT độc lập vì hiện nay, vai trò, trách nhiệm của thành viên HĐQT độc lập chưa được xác định rõ ràng và chưa có quy định công bố trong Báo cáo thường niên. Ngoài ra, cần có quy định rõ ràng về việc thành lập các ban chức năng của Hội đồng quản trị, trong đó các thành viên là thành viên độc lập của Hội đồng quản trị để đảm bảo cân bằng quyền lực và tính độc lập của Hội đồng quản trị.
* Khuyến khích các công ty tiến tới tách biệt giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty để phát huy chức năng giám sát và điều hành của từng bộ phận.
* Ngoài ra, cần bổ sung quy định về việc thành viên Hội đồng quản trị thực hiện tự đánh giá hàng năm, Hội đồng quản trị xây dựng chính sách quản trị rủi ro của công ty, chính sách quy hoạch cho người quản lý cấp cao, trình độ đào tạo về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết khác cho các thành viên hội đồng quản trị và quản lý. Tất cả các quy định trên là cần thiết để góp phần nâng cao năng lực và chất lượng quản trị doanh nghiệp của các thành viên thị trường.

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.