Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất năm 2021

Nhiều thủ tục liên quan đến doanh nghiệp như thành lập mới, chấm dứt, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, sáp nhập là một trong những thủ tục quan trọng mà doanh nghiệp rất quan tâm khi gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, cụ thể là giải thể doanh nghiệp. Vậy giải thể công ty là gì? Điều kiện giải thể doanh nghiệp là gì, thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất năm 2021 quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 là gì? Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn thông qua bài viết sau đây.

Giải thể công ty là gì?

Giải thể doanh nghiệp là địa vị pháp lý và nghĩa vụ phát sinh từ việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật khác với nghĩa vụ và nghĩa vụ tài sản để thanh toán toàn bộ khoản nợ. Giải thể là thủ tục hành chính để doanh nghiệp chấm dứt hoạt động mà không thực hiện thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật thì đưa doanh nghiệp vào danh sách khóa mã số thuế. Trong những trường hợp như vậy, đại diện của công ty sẽ không được phép thành lập một công ty khác hoặc rời khỏi đất nước.

Trường hợp giải thể doanh nghiệp

Theo điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020

Doanh nghiệp có thể giải thể trong các trường hợp sau đây

 • Thời hạn hoạt động quy định tại Điều lệ công ty đã kết thúc và không có quyết định gia hạn.
 • Hết thời hạn hoạt động theo quy định của Điều lệ công ty, khi thành viên không muốn xin gia hạn hoạt động thì công ty phải giải thể theo quy định của pháp luật.
 • Căn cứ nghị quyết, quyết định của Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên, Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn, Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần.
 • Việc giải thể trong trường hợp này là tự nguyện của chủ sở hữu và có thể đồng ý yêu cầu giải thể doanh nghiệp khi các thành viên cho rằng việc gia nhập công ty không còn thuận lợi. Đây là quyết định tự nguyện và chủ động của chủ doanh nghiệp.
 • Công ty đã không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong 6 tháng liên tiếp và không còn đạt số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất năm 2021

Các quy định của pháp luật doanh nghiệp

 • Về số lượng thành viên tối thiểu của mỗi loại hình doanh nghiệp là khác nhau, đó là điều kiện quan trọng cho sự tồn tại và hoạt động của các công ty theo quy định của pháp luật. Khi số lượng thành viên tối thiểu không đủ, công ty phải tăng số lượng thành viên để đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Theo quy định của pháp luật, công ty không thuê thêm thành viên trong vòng 6 tháng liên tiếp và không làm thủ tục thay đổi loại hình kinh doanh thì công ty phải giải thể.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã bị thu hồi
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là cơ sở pháp lý cho sự tồn tại của một công ty hoặc doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị thu hồi cũng có nghĩa là việc công nhận vị trí chủ thể của doanh nghiệp đã bị Nhà nước thu hồi, doanh nghiệp không được tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh nữa.

>>>> Xem thêm: Nên chọn tạm ngưng hay giải thể công ty >>>>

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

 • Theo quy định tại khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2021, doanh nghiệp chỉ được giải thể trong quá trình bảo đảm thanh toán toàn bộ khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác mà không giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc tổ chức trọng tài. Người quản lý có liên quan phải chịu trách nhiệm liên đới về nợ của doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản d khoản 1 Điều này”.
 • Do đó, doanh nghiệp phải có khả năng thanh toán các khoản nợ và hợp đồng đã ký trước khi chấm dứt để đáp ứng yêu cầu giải thể doanh nghiệp.

Phê duyệt quyết định giải thể doanh nghiệp

Việc giải thể doanh nghiệp phải do chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, tức là Hội đồng thành viên, đối với thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn là hai người trở lên, đại hội đồng cổ đông, đối với cổ phần của công ty. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm những điều sau đây:
 • Tên và địa chỉ trụ sở doanh nghiệp.
 • Lý do giải thể.
 • Thời hạn và thủ tục thanh lý hợp đồng doanh nghiệp và thanh toán nợ.
 • Kế hoạch xử lý nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.
 • Họ tên và chữ ký đầy đủ của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thông báo quyết định giải thể

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nghị quyết hoặc quyết định giải thể quy định tại khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2021 được thông qua, doanh nghiệp phải gửi thông báo giải thể đến Văn phòng đăng ký kinh doanh. Trụ sở chính, kèm theo thông báo kèm theo các tài liệu sau:
 • Nghị quyết, quyết định giải thể biên bản họp của doanh nghiệp.
 • Kế hoạch thanh toán nợ (nếu có).

Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo giải thể doanh nghiệp. Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các văn bản quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin điện tử. Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh quốc gia đến trạng thái đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin giải thể doanh nghiệp đến cơ quan thuế. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục nghĩa vụ nộp thuế cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về thu thuế.

Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đến văn phòng đăng ký kinh doanh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nơi có chi nhánh, văn phòng làm thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc cơ sở kinh doanh.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải gửi đơn đăng ký giải thể doanh nghiệp đến văn phòng đăng ký kinh doanh nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp

Bao gồm các văn bản quy định tại khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp năm 2021

 • Thông báo giải thể doanh nghiệp.
 • Báo cáo thanh lý tài sản của công ty; danh sách chủ nợ và số tiền nợ đã thanh toán, bao gồm tất cả các khoản nợ thuế và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đã thanh toán cho người lao động sau khi quyết định hủy bỏ nghề nghiệp kinh doanh (nếu có).
Theo đó, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán toàn bộ khoản nợ của công ty, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ giải thể cho Văn phòng đăng ký kinh doanh nơi tổng công ty đặt trụ sở – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi nhận được đơn xin giải thể doanh nghiệp

 • Văn phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin giải thể doanh nghiệp đến cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin từ Văn phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến của doanh nghiệp về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Văn phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Văn phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thay đổi địa vị pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh thành đã giải thể nếu không nhận được hồ sơ cơ quan thuế thì không chấp nhận, đồng thời ban hành thông báo giải thể doanh nghiệp.
 • Trường hợp sau 180 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kèm theo nghị quyết giải thể doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp. Các bên liên quan phản đối, Văn phòng Đăng ký kinh doanh thay đổi địa vị pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh quốc gia thành trạng thái giải thể, gửi thông báo giải thể doanh nghiệp cho cơ quan thuế, đồng thời ban hành thông báo giải thể doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nêu trên.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất năm 2021

Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất năm 2021 bị thu hồi hoặc phán quyết của tòa án

Bước 1

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc nhận quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, Văn phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm công bố quyết định đó trên Cổng thông tin điện tử quốc gia và thông báo cho doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, thay đổi trạng thái của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh thành trạng thái đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin giải thể doanh nghiệp đến cơ quan thuế, trừ trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để áp dụng biện pháp cưỡng chế theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Bước 2

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán toàn bộ khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi đơn đăng ký giải thể doanh nghiệp đến văn phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Các Khoản 3, 4 và Điều 5 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3

Sau 180 ngày kể từ ngày Văn phòng Đăng ký kinh doanh công bố tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin điện tử đăng ký kinh doanh quốc gia, Văn phòng Đăng ký kinh doanh chưa nhận được văn bản đăng ký, giải thể doanh nghiệp và ý kiến phản đối bằng văn bản của các bên liên quan, Văn phòng Đăng ký kinh doanh thay đổi địa vị pháp lý của doanh nghiệp thành trạng thái giải thể trong Cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh quốc gia, gửi thông tin giải thể doanh nghiệp đến cơ quan thuế, đồng thời ban hành thông báo giải thể doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn nêu trên.

Về con dấu sau khi doanh nghiệp giải thể

 • Doanh nghiệp sử dụng con dấu của cơ quan công an có trách nhiệm trả lại con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định.
 • Trường hợp doanh nghiệp tự đóng dấu công khai thì căn cứ quy định tại Điều 43 Luật Doanh nghiệp năm 2021: (1) Loại, số lượng, hình thức và nội dung con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, người đại diện do doanh nghiệp quyết định (2) việc quản lý, bảo quản con dấu phải phù hợp với quy định của Điều lệ công ty hoặc điều lệ công ty do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác cấp và đóng dấu.
 • Do đó, theo quy định này, doanh nghiệp không phải trả lại con dấu khi đăng ký đóng dấu tại cơ quan không phải là cơ quan công an.

Trên đây là các văn bản, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2021 và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp cần chú ý tuân thủ các quy định của pháp luật khi thực hiện thủ tục giải thể.

>>>> Xem thêm: Thủ tục tạm ngưng kinh doanh cho doanh nghiệp 2021 >>>>

Phía trên là bài viết tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất năm 2021. Quý khách cần tư vấn hãy liên hệ với Luật VN để được hỗ trợ hotline/zalo: 0763387788

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.  Trả lời