Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp là điều mà doanh nghiệp cần chú ý khi muốn chấm dứt hoàn toàn hoạt động của công ty và các đơn vị phụ thuộc. Đây là điều không ai muốn nhưng vẫn bắt buộc phải làm trong một số trường hợp, để đảm bảo lợi ích của chính họ và của các đối tượng khác. Do đó, giải thể doanh nghiệp phải tuân theo các quy tắc nhất định. Hãy tìm hiểu về thủ tục giải thể công ty thông qua bài viết sau đây của Luật Thái Nguyên.

Mục lục

Điều kiện giải thể doanh nghiệp và các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp về cơ bản được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2014 và tiếp tục được kế thừa trong Luật Doanh nghiệp 2020. Trong đó, có những trường hợp giải thể doanh nghiệp sau đây :

Trường hợp 1: Giải thể công ty theo quyết định của chủ sở hữu công ty

Đầu tiên, doanh nghiệp có thể giải thể theo quyết định tự nguyện của chủ doanh nghiệp. Đây là quyền tự do kinh doanh của chủ doanh nghiệp, để có thể quyết định các vấn đề của công ty, bao gồm các quyết định giải thể. Vì nhiều lý do khác nhau, chủ doanh nghiệp có thể đi đến quyết định giải thể doanh nghiệp để thu hồi vốn hoặc chuyển sang một mô hình kinh doanh khác với các lĩnh vực và ngành công nghiệp mới. Đây là một quyết định hoàn toàn tự nguyện và chủ động của chủ doanh nghiệp.

Trường hợp 2: Giải thể khi kết thúc thời hạn hoạt động được nêu trong điều lệ của công ty mà không có quyết định gia hạn

Nếu trong điều lệ của công ty có một điều khoản về thời hạn hoạt động, khi hết thời hạn này, các thành viên của công ty không gia hạn hoạt động, công ty sẽ được yêu cầu giải thể. Quy định về thời hạn hoạt động của doanh nghiệp có thể được các thành viên sáng lập và cổ đông đồng ý, hoặc phụ thuộc vào sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp 3: Giải thể khi công ty không còn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong khoảng thời gian 06 tháng liên tiếp mà không thực hiện các thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Có đủ số lượng thành viên được đề nghị là một trong những điều kiện bắt buộc để thành lập và vận hành công ty. Luật quy định số lượng thành viên tối thiểu cho mỗi mô hình công ty khác nhau. Do đó, nếu trong khoảng thời gian 6 tháng liên tiếp, công ty không đăng ký thêm thành viên để đáp ứng số lượng tối thiểu hoặc không chuyển đổi sang mô hình kinh doanh khác phù hợp với số lượng thành viên hiện tại, công ty phải tiến hành thủ tục giải thể.

Trường hợp 4: Giải thể khi công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Để thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đây là sự công nhận hợp pháp và là cơ sở để công ty tiến hành các hoạt động sản xuất và kinh doanh. Do đó, nếu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị thu hồi, điều đó cũng có nghĩa là công ty không còn được công nhận về tình trạng pháp lý và buộc phải giải thể công ty. Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động sản xuất và kinh doanh.
Nói tóm lại, một doanh nghiệp có thể tự nguyện giải thể hoặc buộc phải giải thể trong một số trường hợp. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, doanh nghiệp chỉ có thể giải thể khi đảm bảo thanh toán tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác chứ không phải trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Lý do cho một doanh nghiệp dẫn đến giải thể

Theo Điều 207 của Luật Doanh nghiệp 2020, có những lý do sau :
  • Kết thúc thời hạn hoạt động được nêu trong điều lệ của công ty mà không có quyết định gia hạn;
  • Theo các nghị quyết và quyết định của chủ doanh nghiệp, đối với một doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên về sự hợp tác, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty, đối với một công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông cho các công ty cổ phần
  • Công ty không còn đáp ứng số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời gian 06 tháng liên tiếp mà không thực hiện các thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị thu hồi, trừ khi có quy định khác của Luật quản lý thuế.

Thủ tục giải thể công ty

Doanh nghiệp tự nguyện giải thể

Bước 1: Phê duyệt quyết định giải thể công ty

Giải thể tự nguyện phải được các thành viên của công ty đồng ý về các vấn đề liên quan đến lý do giải thể; thời hạn và thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán nợ; một kế hoạch để xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và thành lập một nhóm thanh lý tài sản (nếu cần thiết).
Trong đó, cho một doanh nghiệp tư nhân, đó là theo quyết định của chủ doanh nghiệp; cho một quan hệ đối tác, đó là một quyết định của hội đồng đối tác chung; cho một công ty TNHH, đó là quyết định của Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu của công ty; cho các công ty cổ phần, đó là quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
Đối với các mô hình có hai hoặc nhiều chủ sở hữu, một cuộc họp của các thành viên phải được tổ chức và biên bản cuộc họp phê chuẩn quyết định giải thể công ty.

Bước 2: Công khai quyết định giải thể

Sau khi công ty đã phê duyệt và đồng ý về quyết định giải thể, nó phải thông báo cho người dân những quyền và lợi ích liên quan của quyết định giải thể.
Để đảm bảo đủ điều kiện giải thể theo luật, nếu vẫn còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán, công ty phải kèm theo quyết định giải thể với kế hoạch giải quyết nợ cho các chủ nợ, những người có quyền và nghĩa vụ. liên quan đến.

Bước 3: Thanh lý tài sản và trả nợ của công ty

Chủ sở hữu công ty phải trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản của doanh nghiệp, trừ khi điều lệ của công ty quy định việc thành lập một tổ chức thanh lý riêng. Công ty trả nợ theo thứ tự ưu tiên như sau :
Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các lợi ích khác của người lao động theo thỏa thuận lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký trong khuôn khổ pháp lý;
Nợ thuế;
Các khoản nợ khác.

Bước 4: Gửi tài liệu giải thể tại cơ quan có thẩm quyền

Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ giải thể cho văn phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán tất cả các khoản nợ của doanh nghiệp. Hồ sơ giải thể bao gồm :
Thông báo giải thể doanh nghiệp
Quyết định giải thể doanh nghiệp
Biên bản cuộc họp về việc giải thể doanh nghiệp (đối với các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc quan hệ đối tác)
Báo cáo của doanh nghiệp liên quan đến việc thanh lý tài sản; danh sách các chủ nợ và số nợ phải trả
Xác nhận đóng tài khoản ngân hàng
Xác nhận đóng mã số thuế
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Thông báo hủy mẫu con dấu

Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh quốc gia

Sau khi nhận được hồ sơ giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm gửi thông tin liên quan đến việc giải thể tự nguyện của doanh nghiệp cho cơ quan thuế. Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin, cơ quan thuế phải gửi ý kiến về việc giải thể công ty cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
Cơ quan đăng ký kinh doanh phải cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp trong vòng tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ giải thể.
Trong trường hợp doanh nghiệp không nộp đơn, doanh nghiệp sẽ được giải thể tự động, sau 180 ngày kể từ ngày thông báo về việc giải thể doanh nghiệp mà không nhận được sự phản đối bằng văn bản từ các bên liên quan, đăng ký kinh doanh đại lý cập nhật tình trạng pháp lý của các doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trong trường hợp giải thể bắt buộc theo quy định của pháp luật

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng của doanh nghiệp đang trải qua các thủ tục giải thể

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng của doanh nghiệp đang trải qua các thủ tục giải thể trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp và đồng thời đưa ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (với lý do thu hồi). hoặc quyết định giải thể của Tòa án đã có hiệu lực.
Kèm theo thông báo, quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của tòa án phải được đăng công khai và gửi cho các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Bước 2: Doanh nghiệp triệu tập một cuộc họp để đưa ra quyết định giải thể

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định yêu cầu giải thể cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp phải triệu tập một cuộc họp để thống nhất về quyết định giải thể.
Sau đó, doanh nghiệp phải gửi quyết định giải thể và bản sao quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và nhân viên. Trong trường hợp doanh nghiệp vẫn có nghĩa vụ tài chính chưa hoàn thành để đáp ứng các điều kiện giải thể, thì doanh nghiệp phải kèm theo quyết định giải thể cùng với kế hoạch giải quyết cho các chủ nợ, những người có lợi ích và nghĩa vụ liên quan.
Quyết định giải thể phải được đăng công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty. Đồng thời xuất bản tờ báo trong ít nhất ba vấn đề liên tiếp nếu pháp luật yêu cầu

Bước 3: Thanh lý tài sản và trả nợ của công ty

Bước 4: Gửi tài liệu giải thể tại cơ quan có thẩm quyền

Bước 5: Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật trạng thái pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh

Thứ tự và phương thức thực hiện ở các bước 3, 4, 5 trong thủ tục giải thể bắt buộc tương tự như trong trường hợp giải thể tự nguyện.
Hy vọng, bài viết trên đã cung cấp thông tin cơ bản và chung về các trường hợp giải thể, cũng như các thủ tục giải thể mà các doanh nghiệp cần thực hiện. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ với Luật Thái Nguyên ngay lập tức để được hỗ trợ. Trân trọng cảm ơn!
Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi Công ty TNHH TV ĐT Luật VN hotline/Zalo: 0763387788 để được tư vấn. 

CÔNG TY TNHH LUẬT QUỐC BẢO

Địa chỉ: 191 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình, TP.HCM

Mr. Phan
Email: luatquocbao.vn@gmail.com

Mọi thắc mắc về nội dung và cần được giải đáp?

Hãy NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI và yêu cầu gọi lại để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.    Trả lời